BOSB

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

Bölge Müdürlüğümüz Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile ilgili olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla açıklanan bu metni lütfen dikkatlice okuyunuz.

07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, Bölge Müdürlüğümüzle paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü bilginin ("kişisel veri”), anılan Kanunda öngörülen şekillerde Bölge Müdürlüğü tarafından işleneceğini ve bilgilerinizin otomatik olan ya da olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, açıklanması, aktarılması, elde edilebilir hale getirilmesi de dâhil olmak üzere bilgileriniz üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemin "kişisel verilerin işlenmesi” anlamına geldiğini, kişisel verilerinizin Birlik Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yer alan firmalar ile ‘’ iş başvuru amacıyla’’ paylaşılacağını, ilgili kanun 28.maddesi istisna halleri saklı kalmak kaydı ile 11.maddesi uyarınca: ‘’Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahip olduğunuzu, bilgilerinize sunarız.

Bölge Müdürlüğümüz Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile ilgili olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla açıklanan bu metni lütfen dikkatlice okuyunuz.

07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, Bölge Müdürlüğümüzden edindiğiniz her türlü bilginin ("kişisel veri”), anılan Kanunda öngörülen şekillerde işlenmesi ve bilgilerin otomatik olan ya da olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, açıklanması, aktarılması, elde edilebilir hale getirilmesi de dâhil olmak üzere bilgilerin üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemin "kişisel verilerin işlenmesi” anlamına geldiğini, bu nedenle kanuna uygun şekilde sadece iş başvuru değerlendirme amacı ile tarafınızla paylaşıldığını; ancak bu amaçla sınırlı kullanılabileceğini, 3.kişilerle paylaşılamayacağını; amaca ve kanununa aykırı kişisel veri işlenmesi halinde her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun tarafınıza ait olacağını, açıkça kabul edilmiş sayılacağınızı bilgilerinize sunarız.