HİZMETLER

BOSB Çevre Yönetimi

Birlik OSB olarak bölgemizde çevreye saygın projeler ve temiz üretim teknolojileri ile doğal kaynaklarımızın sürdürülebilir olarak korunması ve bölgemizdeki çevre bilincinin doğru yönde sürekli artırılması hedeflenmektedir. Bölgemizde etkin çevre ve atık yönetiminin sağlanması, kontrolü ve denetimin yapılması ile bölgenin çevre etkilerini tespit edilerek bu yönde çevre etkilerinin azaltılmasına yönelik uygulamaların yapılması amacıyla müdürlüğümüz bünyesinde Çevre Yönetim Birimi bulunmaktadır.
 
 

BOSB olarak çevre başlığı altında birçok farklı konularda üyelerimize hizmet sunulmaktadır. Çevre Yönetim Birimimiz, bölgemiz sınırları içerisinde yer alan üye firmaların, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ile 5491 sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna istinaden çıkarılan yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyum süreci ve diğer mer’i mevzuat çerçevesinde öngörülen gerekli izin ve tedbirlerin alınması hususunda firmalara bilgilendirmeler yaparak gerekli çalışmaların yapılmasının koordine ve kontrol edilmesini sağlamaktadır. Ayrıca Bölgemiz ile İSKİ arasında yapılan protokol çerçevesinde üye firmalarımıza mevzuat gereği bölgede atıksu yönetim ve kontrolünün sağlanması, firma ön arıtma tesislerinin denetlenmesi, atıksu çıkış parametrelerinin yönetmelikte belirtilen limitlere uygunluğunun kontrolü ve "Kanal Bağlantı İzin Belgesi” nin verilmesi ile katı atıkların kontrol ve denetimi, çevre kirliliği etkilerinin azaltılması, işyerlerinin bu konulardaki hassasiyetlerinin sağlanması konularında hizmet verilmektedir.

 
LABORATUVAR
Bölgemizdeki firmaların çıkışlarındaki atıksular ile OSB çıkışındaki kompozit numune alma cihazındaki atıksuyun analizlerinin yapılabilmesi amacıyla OSB Müdürlüğümüz bünyesinde atıksu analiz laboratuarı kurulmuştur. Atıksu analiz laboratuarı İSKİ’nin denetlediği atık su parametrelerini analiz edebilecek yeterliliğe sahip en yeni cihazlarla donatılmış olup su kirliliği kontrolü yönetmeliği kapsamında temel kirletici parametrelerinin analizleri yapılabilmektedir.
 
 
Laboratuvarda; Spektrofotometre, termoreaktör, AKM seti, yağ ve gres seti, pH metre cihazları bulunmaktadır. Yapılan analizler; KOİ, AKM, yağ ve gres, sülfat, pH, top-Cr. bakır, kurşun, nikel, çinko, top-CN'dir. BOSB olarak doğal kaynakların sürdürülebilir olarak kullanılması amacıyla çıkış suyunun İSKİ atıksu parametreleri değerlerini sağlamaktır.