HİZMETLER

BOSB İMAR RUHSAT

İMAR ve RUHSAT HİZMETLERİ

1. YAPI RUHSATI
2. YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ
3. İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI

 

İZİNLER :
4562
sayılı organize sanayi bölgeleri kanunu ve uygulama yönetmeliği ve 4708 sayılı yapı denetimi hakkında kanunda verilen yetkiler çerçevesinde inşaatına başlamak isteyen tüm üyelerimize yapı ruhsatları, ruhsat eki uygulama projesine uygun inşaatlarını tamamlayan yapılara yapı kullanma izin belgeleri, üretime geçip faaliyet gösteren işyerlerine ise işyeri açma ve çalışma ruhsatları bölge müdürlüğümüz tarafından verilmektedir.

 

1. YAPI RUHSATI:
Yapı ruhsatı almak için katılımcı yazılı olarak BOSB bölge müdürlüğü’ne başvuruda bulunur. Başvuru ekinde yapı ruhsatı için gerekli evrakları BOSB bölge müdürlüğü’ne teslim edecektir. Yatırımcı (yapı sahibi) yürürlükteki kanun, plan, yönetmelik, çevre, fen ve sağlık kuralları, tüm mevzuat hükümlerine ve proje yapım kriterlerine uygun olmak üzere hazırladığı onaylı projelerini, bölge müdürlüğüne, ruhsat aşamasında teslim eder. Yapı ruhsatı başvuru dilekçesi ekinde sunulan projeler ve gerekli belgeler incelendikten sonra katılımcıya inşaat ruhsatı düzenlenir. Ancak bu süre OSB uygulama yönetmeliğinde iki (2) yıla indirilmiştir. Bu sürenin sonunda inşaatın tamamlanamaması ve BOSB bölge müdürlüğü’ne müracaat ederek yenileme yapılmaması halinde ruhsatın geçerliliği kalmayacaktır. Bu durumdaki yapılar ruhsatsız olarak değerlendirilecektir.

 

YAPI RUHSATI İÇİN GEREKLİ PROJE VE BELGELER
1. ÜRETİM (FABRİKA) BİNASI
2. İDARİ BİNA

 

PROJELER (PAFTALAR) 

1. MİMARİ PROJELER (5’er TAKIM)
BOSB proje kapağı,
Vaziyet planı,
Hesap tablosu,
Kat planları,
Kesitler,
Görünüşler,
CD (autoCAD, dwg formatında),
Mimari projeler ayrı proje kutusunda teslim edilecektir.

2. STATİK PROJELER (5’er TAKIM)
Zemin etüt raporu, (oda vizesi yapılmış olmalıdır)
Betonarme ve çelik projeler,
Statik hesaplar,
Statik projeler ayrı proje kutusunda teslim edilecektir.

 

3. MEKANİK TESİSAT PROJELERİ (5’er TAKIM)
Isıtma soğutma projeleri,
Sıhhi tesisat projeleri,
Isı yalıtım projesi,
Mekanik tesisat projeleri ayrı proje kutusunda teslim edilecektir.

 

4. YANGIN TESİSATI PROJELERİ (5 TAKIM)
Yangın tesisatı projeleri ayrı proje kutusunda teslim edilecek

 

5. ELEKTRİK TESİSATI PROJELERİ (5’er TAKIM)
Aydınlatma,
Haberleşme,
Yangın alarm,
OG ve AG projeleri,
Paratoner tesisatı,
Elektrik tesisatı projeleri ayrı proje kutusunda teslim edilecektir.
 

6. ALTYAPI PROJESİ (3’er TAKIM)
Kanalizasyon (atıksu) şebekesi bağlantı projesi

PROJE MÜELLİFLERİ İLE İLGİLİ BELGELER
1-Projelerin proje müellifleri tarafından kaşelenmiş ve imzalanmış olması,

2- Projelerin ilgili meslek odalarına onaylatılması,
3- Üye oldukları meslek odalarından alınacak sicil durum belgeleri,
4- Taahhütname,

5- Güncel büro tescil belgesi fotokopisi,
6- Proje müellifinin diploma fotokopisi,
7- Proje müellifinin vergi levhası fotokopisi,
8- İmza sirküleri fotokopisi, 

9- Proje müellifinin kimlik fotokopisi,

10-İkametgah örneği.

 

YAPI SAHİBİ İLE İLGİLİ BELGELER
1-BOSB'tan alınmış onaylı imar durumu fotokopisi
2-ÇED raporu (görüş yazısı) sonucu alınmış olmalı
3-BOSB hesabına "mühendislik hizmet bedeli” yatırılması
4-Yapı denetim hesabına yapı sahibince yapı denetim bedelinin ilk taksitinin yatırılması
5-Tapu fotokopisi
6-Ruhsat talep yazısı (firma antetli kağıdına)

7-Vergi levhası fotokopisi,

8-Faaliyet belgesi,

9-İmza sirküleri fotokopisi, 

10-Kimlik fotokopisi,

11-İkametgah örneği.

 

YAPI DENETİM FİRMASI İLE İLGİLİ BELGELER
1-Projelerin yapı denetim firması tarafından imzalanmış olması,
2-Yapı denetim kuruluşu izin belgesi” nin noter tasdikli sureti,
3-Yapı denetim kuruluşunun inşaatta görevlendireceği teknik personellere ait denetçi belgeleri,
4-BOSB’a verilmek üzere "yapıya ilişkin bilgi formu”, (YİB formu düzenlenmeden önce, bilgilerin doğruluğu BOSB‘a kontrol ettirilmelidir)
5-Yapı sahibi ile yapı denetim firması arasında yapılan "yapı denetim hizmet sözleşmesi”, (sözleşmenin bütün sayfaları kaşe ve imzalanmalıdır)
6-Yapılan sözleşmeye ait damga vergisinin yatırıldığına dair belge / dekont,
7-Yapı denetimini üstlenmiş olduğuna dair "taahhütname”,
8-Yapı denetim kuruluşunun inşaatta görevlendireceği teknik personeli listesi,
9-Yapı denetim kuruluşunun yapı denetçisi inşaat mühendisi ve yardımcı kontrol mühendisine ait "İkametgah Belgeleri”
10-Yapı denetim kuruluşu adına yetkili kişiye ait "imza sirküleri”,

 

YAPI MÜTEAHHİTİ İLE İLGİLİ BELGELER
1-Yapı sahibi ile yapı müteahhidi arasında yapılan "inşaat yapım sözleşmesi” aslı,
2-Yapı müteahhidinin San. ve Tic. odasına kayıt belgesi,
3-Yapı müteahhidinin vergi levhası fotokopisi,

4-Yapı müteahhidinin faaliyet belgesi,

5-Yapı müteahhidinin noter onaylı imza sirküleri fotokopisi,

6-Kimlik fotokopisi,

7-İkametgah örneği.

 

ŞANTİYE ŞEFİ İLE İLGİLİ BELGELER
1-Şantiye şefi ile yapılan noter onaylı sözleşme,
2-Diploma,
3-İmza sirküleri fotokopisi,

4- Üye olduğu meslek odasından alınacak sicil durum belgesi,
5- Taahhütname,

6- Kimlik fotokopisi,

7-İkametgah örneği,

8-Yapı prefabrik olacak ise; Türkiye Prefabrik Birliği’nden alınmış "Kalite Güvence Belgesi”

 

2. YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ BAŞVURUSU:
Katılımcı sahibi olduğu inşaatı, projelerine uygun olarak tamamladıktan sonra, yapı kullanma izin belgesi alma aşamasına gelmiştir. Yapı kullanma izin belgesi alabilmesi için yapı kullanma izni için gerekli belgeler ile BOSB Bölge Müdürlüğü’ne yazılı başvuruda bulunması gerekmektedir. Yatırımcıların, ruhsat müddetleri dolmadan yapı kullanma izin belgeleri almaları gerekmektedir. Aksi takdirde ruhsatları hükümsüz sayılacaktır.

 

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER
Yapı kullanma izin belgesi için aşağıda belirtilen belgelerin tamamlanarak bir üst yazı ile BOSB Bölge Müdürlüğü'ne müracaat edilmesi gerekmektedir.

1-Dilekçe (Dosyanın tamamı hazırlandıktan sonra, dosyanın üst yazısı olarak sunulacaktır.

2-Sığınak var ise sığınak tespit ve denetim raporu,

3-İş Bitirme raporu ve İş Bitirme Tutanağı,

4-SGK İlişik Kesme Belgesi,

5-Vergi Dairesi Cins Tahsisi Harcı,

6- İtfaiye Raporu,

7-(Asansör var ise)Asansör İşletme Ruhsatı (Tuzla Belediyesi tarafından verilecektir.),

8- Binanın 4 cepheden çekilmiş 1'er adet 13x18 cm ebatlarında renkli fotoğraf,

9-Yapı Denetim Hizmet Bedeli Son Taksit Ödeme Dekontu,

10-Enerji Kimlik Belgesi

11- Birlik OSB Müdürlüğümüzden alınacak borcu yoktur yazısı,

12- Hizmet Bedeli Makbuzu.

NOT: Yapı kullanma izin belgesinin alınması için yapılacak iş ve işlemlerin takibini yapacak bir kişinin yapı sahibi / firma tarafından görevlendirilmesi gerekmektedir.

 

3. İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI:
4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri kanunu ve uygulama yönetmeliği gereği bölgemizde faaliyete geçen işyerlerine ilgili mevzuat çerçevesinde işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmektedir.

 

GEREKLİ BELGELER
1-Başvuru Dilekçesi

2-İmza Sirküleri

3-Ticaret Sicil Gazetesi

4-Faaliyet Belgesi

5-Vergi Levhası Fotokopisi

6-Beyanname / Başvuru Formu

7-Yapı Kullanma İzin Belgesi

8-Sanayi Sicil Kayıt Belgesi

9-SSK Hizmet Dökümü (Her yıl güncellenecek)

10-Kanal Bağlantı İzin Belgesi (BOSB)

11-İtfaiye Raporu (Çalışma ruhsatına esas Yangın Yeterlilik Belgesi)

12-ÇED Raporu (İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden)

13-Çevre İzni - şart koşulan tüm izinleri ile birlikte - (İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden)

14-A3 boyutunda Makine Yerleşim Planı – Vaziyet Planı

15-Motor Beyannamesi

16-Basınçlı kap, tank ve vinç mevcut ise Makine Mühendisleri Odasından hazırlanmış Fenni Muayene Uygunluk Raporu ve hizmet sözleşmesi

17-İş Akış Şeması ve proses özeti

18-Asansör var ise Asansör Ruhsatı, Muayene raporları ve bakım sözleşmesi

19-Kapasite Raporu

20-Sorumlu Müdür Sözleşmesi ve diploma sureti

21-Tapu (Cins Tashihi Yapılmış olmalı), Kiracı ise Kira Kontratı

22-Taahhütname (Noterden)

23-Risk analiz raporu, acil durum eylem planı, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi sözleşmeleri, iş güvenliği eğitim sertifikaları

24-Ruhsat Harcı